T.C. Sultanbeyli Belediye Başkanlığı
Etik Komisyonu

13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı resmi gazete ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları hakkındaki yönetmelik gereği;

Kurum ve kuruluşlarda etik kültürü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum ve kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik etik komisyonu oluştururlar denildiğinden;

Belediyemizde Etik Komisyonu 16.05.2019 tarihinde oluşturulmuş olup komisyon üye bilgileri aşağıda mevcuttur.

Komisyon Üyeleri

Komisyon Başkanı: Gülten TERZİ / Belediye Başkan Yardımcısı
Komisyon Üyesi: Süheyla ÖZTÜRK / İnsan Kaynakları Müdürü
Komisyon Üyesi: Av. Sinan KOMAN / Hukuk İşleri Müdürü
Komisyon Üyesi: Mehmet AKTAŞ / Strateji Geliştirme Müdürü

Mevzuat

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkındaki Kanun (5176 Sayılı Kanun)

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Esasları Hakkındaki Yönetmelik

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu Hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışla;

Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli bir biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini arttırmak için çalışmayı;

Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü doğrultusunda yerine getirmeyi,

Din, Dil, Felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

Görevimi görev ile ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan maddi ve manevi fayda ve bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan herhangi bir özel menfaat beklentisi içerisinde olmadan yerine getirmeyi;

Kamu Malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

Kişilerin dilekçe bilgi edinme şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı hizmetten yararlananlara çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili nazik ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

Kamu görevlileri etik kurulunca hazırlanan yönetmelikler ile belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

Faaliyetler

Belediyemizde etik komisyon oluşturulmuş olup kurumumuz internet sitesi giriş sayfasında etik komisyonumuzla ilgili bilgi verilmiş ve faaliyetlerimizi tanıcı bir bölüm oluşturulmuştur.

İletişim

Sultanbeyli Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu iletişim bilgileri

Telefon: 0216 564 13 13 - 0216 564 11 90 - 0216 564 14 19