Yapı Kontrol
Müdürlüğü

Aydın Güven
Terzioğlu

-,-

Sultanbeyli Gelişiyor,
Değişiyor.
Bu gurur hepimizin.
-

Müdürlük Faaliyetleri

Yapı Kontrol Şefliği Görevleri

a) Sultanbeyli Belediye Başkanlığı’nın amaçlanan, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye sınırları içerisinde yapı kontrol çalışmalarının aksamadan yürütülmesini takip etmek.

b) İlçe sınırları içerisinde yapı ruhsatı alınmasından itibaren yapının ve fenni sorumluluğunu alan yapı denetim firmasının yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptırmasını arazide kontrol etmek.

c) Ruhsatsız, ruhsat ve eklerine veya İmar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapı, yapı sahibi, müteahhidi ve fenni mesulü hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli yasal işlemleri yapmak.

d) 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu kapsamında yapı denetim şirketlerine ait işyeri teslim tutanaklarını, seviye tespit tutanaklarını, hakkedişleri, temel üstü vizelerini, iş bitirme belgelerini, iş deneyim belgeleri, yıl sonu seviye tespit tutanaklarını onaylamak ve sicil belgelerini düzenlemek.

e) Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan ve kullanılması fen bakımından uygun görülen yapılara iş bitirme tutanağı düzenlenmesine müteakiben 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği doğrultusunda yapı kullanma izin belgesi düzenlemek.

f) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa istinaden kat mülkiyeti kurulmak üzere proje ve suret tasdiki yapmak.

g) Yıkılacak derecede tehlikeli binalar ve metruk haldeki binalarla ilgili gerekli yasal işlemleri yaparak kamunun sağlık ve selametini tehlikeye düşürecek durumların oluşmasını engellemek.

h) 06.03.2014 tarih ve 1658 sayılı bakanlık oluruna istinaden 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki kanun kapsamında riskli yapı tespitleri neticesinde hazırlanan raporların incelenip onaylanması işlemleri, gerekli yasal işlemlerin yürütülmesi

i) Ruhsata tabi olmayan tadilatlar ve tamiratlar için dilekçeyle yapılan müracaatları inceleyip 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar yönetmeliği hükümlerince dilekçeye cevap vermek ve yerinde kontrol etmek.

j) Yazılı dilekçeleri değerlendirmek, yerinde tespit yaparak neticeye ulaştırmak.


Dahili Numaralar

Yapı Kontrol Şefi: 1167 Yapı Kontrol Kalemi: 1180

İlgili Dökümanlar

Yapı Kontrol Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

Ruhsatlı Yapılar ile İlgili Dökümanlar

Tutanaklar
İşyeri Teslim Tutanağı Evrak Listesi
20 Seviye Tespit Tutanağı Evrak Listesi
60 Seviye Tespit Tutanağı Evrak Listesi
100 Seviye Tespit Tutanağı Evrak Listesi
Hakediş Evrak Listesi
Yapı Kullanma İzin Belgesi Evrak Listesi
İş Deneyim Belgesi Evrak Listesi
Ücret Tarifesi
Tadilat Dilekçesi

Riskli Yapılar ile İlgili Dökümanlar

Raporun Değerlendirmeye Alınması Dilekçe Örneği
İtiraz - Yıkım Tebligatı - Muafiyet - İlişik Kesme
Yıkım Ruhsatı (Riskli Yapı)
Yıkım Ruhsatı (Normal Başvuru)
Konut Maliki için Başvuru Dilekçesi
İşyeri Maliki için Başvuru Dilekçesi
Konut Kiracısı için Başvuru Dilekçesi
İşyeri Kiracısı için Başvuru Dilekçesi
Konutu Bulunan Sınırlı Hak Sahibi için Başvuru Dilekçesi
İşyeri bulunan Sınırlı Ayni Hak Sahibi için Dilekçesi
Lojmanda İkamet edenler için Başvuru Dilekçesi